messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Purpose)
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ( Vision ) แหล่งดินดำ น้ำดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมขจัดปัญหายาเสพติด พิชิตความยากจน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล (Mission) พันธกิจที่ 1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดให้มีสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกาย พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนให้มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพื่อให้พึ่งตนเองได้เป็นสำคัญการพัฒนารายได้ของประชาชนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริการสาธารณะสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( Mission ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าต้องกระทำให้ได้เพื่อการบรรลุถึงวิสัยทัศน์นั้นวัตถุประสงค์ของการดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้ามาตามพันธกิจ ประกอบไปด้วย จุดมุ่งหมาย (Purpose) สภาพภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปราศจากขยะ มลภาวะไม่มี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ประชาชนมีวินัยจราจรและมีไฟฟ้าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน เด็กและเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามหลักการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ และได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกันวางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ โดยเกิดจากกระบวนการประชุมประชาคม ที่ช่วยสะท้อนปัญหา ความต้องการและศักยภาพในภาพรวมได้อย่างถูกต้องแท้จริง และได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา แต่ด้วยสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น ในปี 2552 เพื่อหาทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติ อบต.หนองหว้า
ประกาศจัดตั้ง อบต.หนองหว้า
× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า